Изменить размер шрифта


Начать новую темуНаписать комментарии Страница 20 из 23   [ Сообщений: 338 ]
На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Свободное общение о разном
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:42 

Зарегистрирован: 08 сен 2017, 20:30
Сообщений: 6
Բարեողջույն
Կօգնեք՞
ինձ տեղեկություն է պետք այս թեմաներով

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
Հայոց պատմություից քննությունն անց է կացվում բանա­
վոր՝ ավագ դպրոցի ծրագրի շրջանակներում:
1) Հայոց հայրենիք Հակյական լեռնաշխարհը
1) Լեռներ
2) Գետերն ու լճերը
3) Հայստանի պատմավարչական բաժանումները
2) Վանի համահայկական թագավորությունը
1) Վանի թագավորության կազմավորումն ու հզորա­
ցումը: Արգիշտի I
2) Վանի տերությունը Սարդուրի II-ի և նրա հջորդների
օրոք
3) Թագավորության թուլացումն ու անկումը
3) Հայկազուն-Երվանդունիների թագավորությունը
1) Հայաստանը Ք.ա. VII դարավերջից մինչև Ք.ա. 330ական
թվականները
2) Հայոց թագավորությունները Ք.ա 331-201 թվական­
ներին
4) Արտաշեսյան հարստության հիմնումը: Արտաշես I
1) Արտաշես I-ի գահակալումը և հայկական հողերի
վերամիավորումը
2) Մեծ Հայքի միջազգային հեղինակության աճը: Ար­
տաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը
3) Հողային, ռազմավարչական և այլ բարեփոխումներ
5) Հայաստանն աշխարհակալ տերություն: Տիգրան Մեծ
1) Տիգրան II-ի գահակալությունը: Հայ-պոնտական
դաշինքը և Կապադովկիայի նվաճումը
2) Հայ-Պարթևական տատերազմը: Հյուսիսային
Միջագետքի և Ասորիքի գրավումը
3) Տիգրան II-ի տերության տարածքը, բնույթը, բնակ­
չությունը: Տիգրանակերտի կառուցումը
6) Հայ-հռոմեական պատերազմները
1) Հռոմեա-պոնտական հակամարտությունը
2) Հայ-հռոմեական պատերազմի առաջին փուլը:
Արածանիի ճակատամարտը
3) Հայ-հռոմեական պատերազմի երկրորդ փուլը: Ար­
տաշատի պայմանագիրը
7) Հայաստանի պայքարն ընդդեմ Հռոմի ծավալապաշ-
տական քաղաքականության
1) Արտավազդ II-ի գահակալությունը
2) Կրասոսի Պարթևական արշավանքը և
Հայաստանը
3) Անտոնիոսի Պարթևական և Հայկական արշա­
վանքները
8) Արտաշեսյան թագավորության անկումը
1) Հայստանը Արտաշես II-ի օրոք
2) Արտաշեսյան թագավորության անկումը
9) Հռոմի ու Պարթևստանի մրցակցությունը և Հայաս-
տանը (Ք. Հ. I դ.)
1) Մեծ Հայքի թագավորությունը դրածո
թագավորների օրոք
2) Հայաստանը հռոմեապարթևական հակամարտու­
թյան և տասնամյա պատերազմի շրջանում
3) Հռանդեայի պայմանագիրը: Տրդատ I Արշակունին՝
Մեծ Հայքի թագավոր


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Свободное общение о разном
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:43 

Зарегистрирован: 08 сен 2017, 20:30
Сообщений: 6
10) Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն
1) Հայ Առաքելական եկեղեցու հիմնադրումը և քրիս­
տոնեությունը պետականորեն ընդունելու նախադրյալ­
ները
2) Տրդատ III Մեծի գահակալումը: Ս. Գրիգոր Լուսա­
վորչի գործունեությունը և Հայ Առաքելական եկեղեցու
նվիրապետության հաստատումը
3) Քրիստոնեության ընդունման պատմական նշանա­
կությունը: Ազգային և քրիստոնեական արժեքների
ներդաշնակումը
11) Պայքարը Կենտրոնական իշխանության ուժեղացման
համար IV դարի առաջին կեսին
1) Մեծ Հայքի թագավորությունը Տրդատ III Մեծի
օրոք
2) Խոսրով III Կոտակի քաղաքականությունը
3) Տիրանի գահակալությունը
12) Հայստանը Արշակ II-ի օրոք
1) Ներքաղաքական իրավիճակը
2) Պարսկա–հռոմեական և հայ-պարսակական
պատերազմերը
3) Արշակի և Վասակի դավադրական սպանությունը:
22 23
13) Հայստանը Պապ Արշակունու օրոք
1) Պապ թագավորի գահակալումը
2) Ատրպատականի, Ձիրավի և Գանձակի ճակատա­
մարտերը
3) Պապի բարեփոխումները
14) Վարդանանց պատերազմ
1) Հայ ժողովրդի վիճակի ծանրացումը
2) Ապստամբության սկիզբը և ծավալումը: Խաղխաղի
ճակատամարտը
3) Ավարայրի ճակատամարտը: Վարդանանց պատե­
րազմի արդյուքները
15) Վահան Մամիկոնյանը գլխավորած ապստամ-
բությունը 481-484 թվականներին
1) Մարզպետական Հայաստանի քաղաքական իրա­
վիճակը
2) Ապստամբական պայքարը
3) Նվարսակի պայմանագիրը: Վաչագան Բարեպաշ­
տի թագավորությունը
16) Հայստանը VI դարում
1) Դվինի 506թ. ժողովը: Արևմտյան Հայաստանը VI
դարի առաջին կեսերին
2) 571թ. հակապարսկական ապստամբությունը
3) Պարսկաբյուզանդական 20-ամյա պատերազմը:
Հայաստանի 591 թ. բաժանումը
17) Հայաստանը VII դարի սկզբին
1) Պարսկա-բյուզանդական պատերազմի վերսկսումը:
Տիզբոնի ժողովը
2) Արաբական զավթողական պատերազմները և
Հայաստնը
3) 652թ. հայ-արաբական պայմանագիրը: Հայաստանի
անկախության վերականգնումը
18) Հայ ազատագրական պայքարն արաբական տիրա-
պետության դեմ
1) Հակաարաբական ապստամբությունները VIIIդ.
Առաջին կեսին
2) 774-775 թթ. Ապստամբությունը
3) Հայկական իշխանական տների հզորացումը: 850855
թթ. ապստամբությունը
19) Հայաստանի անկախության վերականգնումը և ամ-
րապնդումը
1) Հայկական պետականության վերականգնման նա­
խադրյալները
2) Թագավորության վերականգնումը
3) Երկրի անկախության ամրապնդումը
20)Բագրատունյաց Հայաստանի վերելքը
1) Բագրատունյաց պետության բարգավաճումը
2) Անին՝ մայրաքաղաք
3) Բագրատունյաց թագավորթւայն հզորացումը X դ.
Վերջին և XI դ. Սկզբին
21) Բագրատույնաց թագավորության մասնատումը և
անկումը
1) Ենթական թագավորությունների առաջացումը
2) Բյուզանդիայի նվաճողական քղաքականությունը
3) Պայքար պետականության պահպանման համար:
Թագավորության անկման հետևանքները
22)Հայոց պետականությունը XI-XIV դարերում
1) Հայաստանը թյուրք-սելջուկների արշավանքների
ժամանակաշրջանում
2) Պայքար թյուրք-սելջուկների դեմ: Զաքարյանների
իշխանությունը Հայաստանում:
3) Մոնղոլական ասպատակությունները:
23)Հայկական պետականության առաջացումը Կիլիկիա-
յում
1) Կիլիկիայում հայկական պետականության
առաջացման նախադրյալները
2) Հայակական իշխանությունների առաջացումը
3) Հայկական պետության առաջացումը Կիլիկիյայում
24)Կիլիկյան Հայաստանի ամրապնդումը: Հայոց թագա-
վորության վերականգնումը
1) Պայքար Դաշտային Կիլիկիայի համար
2) Թագավորության հռչակումը: Լևոն II Մեծագործ
3) Լևոն II-ի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը
25)Կիլիկիայի Հայկական թագավորությունը XIII-XIV
դարերում
1) Հեթումյան արքայատոհմի հաստատումը Կիլիկյա­
յում: Հայ մոնղոլակա դաշինքը
2) Կիլիկյան Հայաստանը մոնղոլների և մամլուքների
միջև
3) Կիլիկյան Հայաստանի թուլացումը և անկումը
24 25
26)Հայաստանը XV-XVII դարերում
1) Ամենայն Հայոց կաթողիկոսության վերահաստա­
տումը Ս. Էջմիածնում
2) Քաղաքական իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում
XVI դ. սկզբին: Հայաստանը և թուրք-պարսկական
պատերազմները
3) Հայ բնակչույան բռնագաղթը
27)Հայ ազատագրական շարժումը XV-XVII դարերում
1) Հայոց թագավորության վերականգնման փորձը
Աղթամարում
2) Հայ ազատագրության նոր փուլի սկզբնավորումը:
3) Արցախի և Սյունիքի մելիքությունները: Զեյթունի
իշխանությունը:
28) Հայոց գրերի գյուտը
1) Մեսրոպ Մաշտոցի պատմական առաքելությունը
2) Հայոց գրերի գյուտը և նշանակությունը
3) Հայագիր դպրոցը
29) Հայ մշակույթի ոսկեդարը (V-VIII դարեր)
1) Թարգմանչական գրականությունը և պատմա­
գիտությունը
2) Փիլիսոփայություը, տիեզերագիտությունը և տոմա­
րը
3) Արվեստը
30) Հայկական մշակությը X-XIV դարերում
1) Դպրոցները և համալսարանները
2) Պատմագիտությունը
3) Իրավունքը և փիլիսոփայությունը
4) Գրականությունը և արվեստը
31) Մշակույթը XV-XVIIդարերում
1) Տպագրության սկզբնավորումը և զարգացումը
2) Դպրոցը և պատմագրությունը
3) Արվեստը
32) Հայ ազատագրական շարժումը XVII դարի երկրորդ
կեսին և XVIII դարի սկզբներին
1) Շարժման Արևմտաեվրոպական կողմնորոշումը
2) Հակոբ Դ Ջողայեցի կաթողիկոսի պատվիրակու­
թյան գործունեությունը
3) Օրու գործունեությունը Հայաստանի ազագրության
համար
33) Ազատագրական պայքարն Արցախում XVIII դարի
սկզբին
1) Ռազմաքաղաքական իրադրությունը Հայաստանում
և Այսրկովկասում: Ռուսակա զորքերի 1722թ. Կաս­
պիական արշավանքը
2) Ռազմական ամրությունները (սղնախներ) Արցա­
խում: Թուրքական զորքերի ներխուժումը Այսրկովկաս:
3) Երևանի հերոսական պաշտպանությունը: Զինված
պայքարն Արցախում
34) Սյունիքի հայկական իշխանությունը
1) Զինված պայքարի սկիզբը Սյունիքում: Դավիթ Բեկ
2) Սյունիքի հայկական իշխանությունը և ապստամ­
բության ավարտը: Զինված պայքարի արդյուքները
3) Հայկական ինքնավարությունն Արցախում. Խամ­
սայի մելիքությունները
35) Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին
1) Պայքարի գաղութահայ կենտրոննները
2) Հովսեփ Էմինի ազատագրական գործունեության
նշանակությունը
36) Հայ ազատագրական շարժման հնդկահայ կենտրոնը
1) Մադրասի հայրենասիրական խմբակը
2) «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» և «Որոգայթ
փառաց» երկասիրություննեըր
37) Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII
դարի վերջին
1) Մովսես Սարաֆյանի Ծրագիրը
2) Հայաստանի ազատագրության «Հարավային»
(Շահամիր Շահամիրյան) ծրագիրը
3) Հայոց եկեղեցին և ազատագրական պայքարը
XVIII դարում
38) Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին
1) Վարչաքաղաքական իրավիճակը: Արևելյան Հա­
յաստանի՝ Ռուսաստանին միացման սկիզբը և հայերը:
2) Արևելյան Հայաստանի՝ Ռուսաստանին միացման
ավարտը և հայերը:
3) Պարսկահպատակ հայերի վերաբնակեցումը
39) Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի սկզբներին և
ռուս-թուրքական պատերազմները
1) Հայկական կիսանկախ ինքնությունները
26 27
2) 1806-1812թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և
հայերը
3) 1828-1829 թ.. ռուս թուրքական պատերազմենրը և
հայերի մասնակցությունը պատերազմներին
40) Արևելյան Հայաստանը XIX դարի 30-40-ական թվա-
կաններին
1) Հայաստանի ազատագրության նոր ծրագիրը
2) Հայկական մարզը
3) Ցարիզմի գաղութային քաղաքականությունը
41) Արևմտահայությունը XIX դարի 1830-1860-ական
թվականներին
1) Հայերի պատգամավորական կենտրոնական ժողո­
վը
2) Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
3) Զեյթունի 1862 թ. ապստամբությունը
42) 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և
հայերը
1) 1877-1878 թթ. Ռուս թուրքական պատերազմի պատ­
ճառները և ընթացքը
2) Պատերզմը Կովկասյան ռամզմաճակատում
3) Հայկական հարցի միջազգայնացումը
43) Հայ ազատագրական կազմակերպութունները
1) Ազատագրական խմբակների ստեղծումը
2) Ազատագրական կազմակերպությունները 1880ական
թվականներին
44) Հայ ազգային կուսակցությունները
1) Արմենական կուսակցություն
2) Հնչակյան կուսակցություն
3) Հայ հեղափոխական դաշնակցություն
45) Ազատագրական պայքարի զինված փուլը: Հայդու-
կային շարժումը
1) Հայդուկային-Ֆիդայական շարժման առաջացման
պատճառբերը և առաջին քայլերը
2) Շարժման վերելքը
3) Հայդուկային շարժումը և կուսակցությունները
46) Արևմտահայերի ցեղասպանության թուրքական ծրա-
գրի իրագործման սկիզբը
1) Արևմտահայերի ցեղասպանության աբդուլհամիդ­
յան ծրագիրը
2) 1894-1896 թթ. Զանգվածային կոտորածները
47) Ազատագրական պայքարը 1894-1896 թթ.
1) Սասունի 1894թ. հերոսամարտը: Մայիսյան բարե­
նորոգչությունների ծրագիրը
2) Զեյթունի 1895-1896թթ. ապստամբությունը
3) Վանի 1896թ. հերոսական ինքնապաշտպանությունը
48) Պայքար ցարիզմի հակահայ քաղաքականության դեմ
1) 1903թ. հունիսի 12-ի հրամանագիրը: Հայ ժո­
ղովրդի պայքարը Ռուսաստանի գաղութային քաղա­
քականության դեմ:
2) Հայ թաթարական (ադրբեջանական) ընդհարում­
ները
3) Հայերի պատգամավորական կենտրոնական ժողո­
վը
49) Ազատագրական պայքարն Արևմտյան Հայաստանում
XX դարի սկզբին
1) Առաքելոց վանքի կռիվը
2) Սասունի 1904 թ. ապստամբությունը
50) Հայակական հարցը 1912-1914 թվականներին
1) Հայկական հարցի վերաբացումը
2) Դիվանագիտական պայքարը
3) Ռուս-Թուրքական համաձայնագիրը
51) Առաջին համաշխարհային պատերազմի Կովկասյան
ճակատը: Կամավորական շարժումը
1) Պատերազմի ընթացքը Կովկասյան ճակատում
1914-1916 թվականներին
2) Կամավորական շարժումը


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Свободное общение о разном
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:44 

Зарегистрирован: 08 сен 2017, 20:30
Сообщений: 6
52) Հայոց Մեծ Եղեռնը
1) Հայերի ցեղասպանությունը՝ երիտթուրքերի պե­
տական քաղաքականությունը
2) Մեծ եղեռնը
3) Հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը
53) 1918թ. Մայսիյան հերոսամարտերը
1) Թուրք-անդրկովկասյան պատերազմի վերաճումը
թուրք-հայկականի
2) Սարդարապատի և Բաշ Ապարանի ճակատամար­
տերը
3) Ղարաքիլիսայի հերոսամարը
4) Մայիսյան ճակատամարտերի պատմական նշանա­
կությունը
54) Հայկական պետականության ձևավորումն ու ամրա-
պնդումը
1) Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը
28 29
2) Բաթումի պայմանագիրը
3) Իշխանական մարմինների և ազգային բանակի
կազմակերպումը
55) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության արտաքին
կապերը և հարաբերությունները
1) Հարաբերությունները Քառյակ Միության երկրների
հետ
2) Հայ-վրացական հարաբերությունները
3) Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները
56) Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդա-
ժողովում: Սևրի պայմանագիրը
1) Հայական պատվիրակությունները Փարիզի
խորհրդաժողովում
2) Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակումը
3) Հայակակն հարցը Սան Ռեմոյի կոնֆերանսում
4) Սևրի պայմանագիրը և Հայաստանը
57) Հայաստանի Հանրապետութայ անկումը: Հայաստա-
նի խորհրդայնացումը
1) Քեմալական շարժումը և Հայաստանը
2) Հայաստանի Հանրապետություն-Խորհրդային
Ռուսաստանի հարաբերությունները
3) Թուրք-հայկական պատերազմը
4) Հայաստանի խորհրդայնացումը
58) Հայաստանի խորհրդայնացումը
1) Հայ-ռուսական բանակցությունները Երևանում և
ներքաղաքական ճգնաժամ
2) Հայաստանի խորհրդայանացումը: Կառավարման
նոր համակարգի ձևավորումը
3) Փետրվարյան ապստամբությունը
59) ՀՍԽՀ տարածքային հիմնախնդիրները 1921-1922
թվականներին
1) Լոռու «Զեզոք գոտու» և Ջավախքի հիմնախնդիր­
ները
2) Զանգեզուրի, Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի
հիմնախնդիրները
3) Հայկական տարածքների հարցը Մոսկվայի և
Կարսի 1921 թ. Պայմանագրերում
60) Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1920-1930-
ական թվականներին
1) Կոմունիստական կուսակնցության մենիշխանու­
թյան հաստանումը
2) Անհատի պաշտամունքի ձևավորումը, քաղաքական
բռնաճնշումներ
3) Պետության անհանդուրժողական քաղաքականու­
թյունը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ
61) Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի
տարիներին (1941-1945թթ.)
1) Գերմանիայի հարձակումը ԽՍՀՄ-ի վրա
2) Հայկական ազգային դիվիզիաների կազմավորումը
և նրանց մարտական ուղին
3) Պատերազմի հայ հերոսները և զորավարները
4) Հայ Առաքելական եկեղեցու երկրորդ աշխարհա­
մարտի տարիներին
62) Խորհրդային Հայաստանը հետպատերազմյան
տարիներին (1945-1985 թթ.)
1) Հայկական հարցի վերաբացումը միջազգային նոր
պայմաններում
2) Քաղաքական բռնաճնշումների նոր փուլը
3) Ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքը
63) Արցախյան շարժումը
1) Արցախյան շարժման նոր փուլը
2) Սումգայիթյան ողբերգությունը
3) Շարժման հետագա ընթացքը
64) Հայաստանի անկախացման գործընթացը
1) Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը
2) Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը: ՀՀ
Սահմանադրության ընդունումը
65) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը
1) Անկախության հռչակումը և պետականության ձևա­
վորումը
2) Արցախյան պատերազմի ծավալումը: Շուշիի և
Լաչինի ազատագրումը
3) Պատերազմի հետագա ընթացքը
4) Քառօրյա պատերազմը
Գրականություն
Հայոց պատմություն:
Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10րդ,
11-րդ և 12-րդ դասարաններ


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Свободное общение о разном
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:44 

Зарегистрирован: 08 сен 2017, 20:30
Сообщений: 6
52) Հայոց Մեծ Եղեռնը
1) Հայերի ցեղասպանությունը՝ երիտթուրքերի պե­
տական քաղաքականությունը
2) Մեծ եղեռնը
3) Հայերի ինքնապաշտպանական մարտերը
53) 1918թ. Մայսիյան հերոսամարտերը
1) Թուրք-անդրկովկասյան պատերազմի վերաճումը
թուրք-հայկականի
2) Սարդարապատի և Բաշ Ապարանի ճակատամար­
տերը
3) Ղարաքիլիսայի հերոսամարը
4) Մայիսյան ճակատամարտերի պատմական նշանա­
կությունը
54) Հայկական պետականության ձևավորումն ու ամրա-
պնդումը
1) Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը
28 29
2) Բաթումի պայմանագիրը
3) Իշխանական մարմինների և ազգային բանակի
կազմակերպումը
55) Հայաստանի Առաջին Հանրապետության արտաքին
կապերը և հարաբերությունները
1) Հարաբերությունները Քառյակ Միության երկրների
հետ
2) Հայ-վրացական հարաբերությունները
3) Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները
56) Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության խորհրդա-
ժողովում: Սևրի պայմանագիրը
1) Հայական պատվիրակությունները Փարիզի
խորհրդաժողովում
2) Միացյալ և անկախ Հայաստանի հռչակումը
3) Հայակակն հարցը Սան Ռեմոյի կոնֆերանսում
4) Սևրի պայմանագիրը և Հայաստանը
57) Հայաստանի Հանրապետութայ անկումը: Հայաստա-
նի խորհրդայնացումը
1) Քեմալական շարժումը և Հայաստանը
2) Հայաստանի Հանրապետություն-Խորհրդային
Ռուսաստանի հարաբերությունները
3) Թուրք-հայկական պատերազմը
4) Հայաստանի խորհրդայնացումը
58) Հայաստանի խորհրդայնացումը
1) Հայ-ռուսական բանակցությունները Երևանում և
ներքաղաքական ճգնաժամ
2) Հայաստանի խորհրդայանացումը: Կառավարման
նոր համակարգի ձևավորումը
3) Փետրվարյան ապստամբությունը
59) ՀՍԽՀ տարածքային հիմնախնդիրները 1921-1922
թվականներին
1) Լոռու «Զեզոք գոտու» և Ջավախքի հիմնախնդիր­
ները
2) Զանգեզուրի, Լեռնային Ղարաբաղի և Նախիջևանի
հիմնախնդիրները
3) Հայկական տարածքների հարցը Մոսկվայի և
Կարսի 1921 թ. Պայմանագրերում
60) Հասարակական-քաղաքական կյանքը 1920-1930-
ական թվականներին
1) Կոմունիստական կուսակնցության մենիշխանու­
թյան հաստանումը
2) Անհատի պաշտամունքի ձևավորումը, քաղաքական
բռնաճնշումներ
3) Պետության անհանդուրժողական քաղաքականու­
թյունը կրոնի և եկեղեցու նկատմամբ
61) Հայ ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի
տարիներին (1941-1945թթ.)
1) Գերմանիայի հարձակումը ԽՍՀՄ-ի վրա
2) Հայկական ազգային դիվիզիաների կազմավորումը
և նրանց մարտական ուղին
3) Պատերազմի հայ հերոսները և զորավարները
4) Հայ Առաքելական եկեղեցու երկրորդ աշխարհա­
մարտի տարիներին
62) Խորհրդային Հայաստանը հետպատերազմյան
տարիներին (1945-1985 թթ.)
1) Հայկական հարցի վերաբացումը միջազգային նոր
պայմաններում
2) Քաղաքական բռնաճնշումների նոր փուլը
3) Ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքը
63) Արցախյան շարժումը
1) Արցախյան շարժման նոր փուլը
2) Սումգայիթյան ողբերգությունը
3) Շարժման հետագա ընթացքը
64) Հայաստանի անկախացման գործընթացը
1) Հայաստանի անկախության մասին հռչակագիրը
2) Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը: ՀՀ
Սահմանադրության ընդունումը
65) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը
1) Անկախության հռչակումը և պետականության ձևա­
վորումը
2) Արցախյան պատերազմի ծավալումը: Շուշիի և
Լաչինի ազատագրումը
3) Պատերազմի հետագա ընթացքը
4) Քառօրյա պատերազմը
Գրականություն
Հայոց պատմություն:
Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 10րդ,
11-րդ և 12-րդ դասարաններ


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Свободное общение о разном
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 20:50 

Зарегистрирован: 08 сен 2017, 20:30
Сообщений: 6
Նյութեր են պետք նաեվ ` Հայ տեսակի ծագումն ու կազմավորումը :

Վիքիդարան ու Գուգլ փնտրումի ժամանակը չէ բավականացնում :

1. Հնագույն պատմության ժամանակագրություն
2. Բրոնզե դար և վաղ երկաթե դար
3. Կլասիկ անտիկ շրջան
4. Աշխարհի 7 հրաշալիքները
5. Շումերների ևԱքադացիների թագավորները
6. Եգիպտոսի փարավոնները
7. Ասորեստանի կառավարիչները
8. Բաբելոնի թագավորները
9. Խեթերի կառավարիչները
10. Հայոց Միտանի կառավարիչները
11. Ուրարտուի թագավորները
12. Հին Հունաստանի կառավարիչները
13. Աքեմինյանների տերություն
14. Հին Հռոմի կայսրերը
15. Հայ թագավորական դինաստիաները
16. Պարթևաց թագավորները
17. Հռոմեական Եգիպտոսի պրեֆեկտները
18. Սասանիդների դինաստիաների թագավորները
19. Հին աշխարհի վերացած պետությունները
20. Միջնադարի պայմանական երեք փուլերը
21. Միջնադարի պատմության նշանավոր տարեթվերը
22. Բյուզանդիայի կայսրերը
23. Սրբազան Հռոմի Կայսրերը
24. Բրիտանական կղզիների միապետները
25. Ֆրանսիայի միապետները


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 23:23 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 14:57
Сообщений: 25310
Откуда: Армения, Ереван
Կարելի է, իհարկե, օգնել ու շատ բան ասել, բայց... ֆորումի պայմաններում ինչպես դա անել?

_________________
Приходите в мой дом...


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Монархия или республика: Теория и практика...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:17 

Зарегистрирован: 05 янв 2014, 22:26
Сообщений: 7991
Лион , если не секрет, над чем работаете.Надеюсь не над сказульками .
Ведь писать книгу История и при этом опираться на сказульников древности наподобе Геродота-Страбонуса и т.д.-это проигпышное дело для будущего.


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:22 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 14:57
Сообщений: 25310
Откуда: Армения, Ереван
Не секрет. Уже готово анализ 2 книги Хоренаци и скоро я ее издам. Кроме того редакторы работают над моей "Первый Крестовый поход и армяне" и ее тоже я скоро издам. Пока столько :)

Если учесть, как я занят на моей фирме, то это еще благо, что я столько успеваю...

_________________
Приходите в мой дом...


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 00:56 

Зарегистрирован: 05 янв 2014, 22:26
Сообщений: 7991
Анализ второй книги Хоренаци это интересно, но это не анализ реальной истории.
Реальная история это анализ писем монархов и правителей , например , Ассирии или Пруссии или России.А у Хоренаци , только записи Хоренаци.
Если Хоренаци не прав , смотри в книгу Хоренаци, где Хоренаци всегда прав.


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 12:02 

Зарегистрирован: 05 янв 2014, 22:26
Сообщений: 7991
Я появился-Лион пропал.Придётся мне пропасть,чтобы Лион появился.Мои вопросы и посты его с толку сбивают.Часами на них отвечает.
Ладно Лион отдыхайте.Исчезаю ,не буду Вам давление подымать.


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:47 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 14:57
Сообщений: 25310
Откуда: Армения, Ереван
Не согласен, Сергей, Вы неуместно строги к Хоренаци - я представил комплексный анализ, с сопоставлением и других первоисточников.

Я не пропадаю, просто времени очень мало для постов на форуме...

_________________
Приходите в мой дом...


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:43 

Зарегистрирован: 05 янв 2014, 22:26
Сообщений: 7991
Я строг к Хореенаци ??
Я к нему не строг.Я уважаю мэтра хай патмуцюн, но я думаю?лучше б он вообще ничего не писал.А то он всё запутал в истории Армян.
Не было бы Мовсеса Хоренского и никто бы не трезвонил бы, что главный предок Хайев выходец из Багдадских земель-Вавилония.Не было бы Хоренского, никто бы не выносил гипотезу ,что Тигран второй Великий это парфянское семя Арсакуни.Или что Арсакуни это парфяне и Багратуни это ивритяне или Мамиконеан это не армян , а китаёза.


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:15 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 14:57
Сообщений: 25310
Откуда: Армения, Ереван
Не было бы Хоренаци... узнали бы мы про Айка?

_________________
Приходите в мой дом...


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:45 

Зарегистрирован: 05 янв 2014, 22:26
Сообщений: 7991
А что мы узнали про Хайка ???Сколько у него было жён или у него была одна жена ??И как её или их звали ??Сколько у него было сыновей или внуков за всю земную жизнь?Сколько у него было братьев и сестёр ??Как звали маму Хайку ,как звали его дедушек,бабушек,дядей и тётей,двоюродных братьев и сестёр.
Моисей,автор Бытия Ветхого Завета,все подробности Авраама расписал подробно.А что Армянский Моисей??А ничего.Всё запутал и сделал чисто по Армянский-через жопу.
И поэтому в Армянском Бытие в отличие от Еврейского много тумана и белых пятен.


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Lion, вопрос к вам
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:49 
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 фев 2012, 14:57
Сообщений: 25310
Откуда: Армения, Ереван
777sergey777, Мовсес написал столько сколько мог. У иных народов даже этого нет.

_________________
Приходите в мой дом...


Вернуться к началу
 Не в сетиПрофиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую темуНаписать комментарии Страница 20 из 23   [ Сообщений: 338 ]
На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net

Вы можете создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.Ru, Также возможно сделать готовый форум PHPBB2 на Mybb2.ru
Русская поддержка phpBB